Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka

§ 55.
Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.
§ 56.
1. Na majątek koła składają się:
1) majątek trwały, wartości niematerialne i prawne;
2) majątek obrotowy:
a) środki pieniężne,
b) należności i roszczenia;
3) dochody:
a) z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalanych przez walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,
b) z gospodarki łowieckiej,
c) z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia.
3. Koło nie może żądać i pobierać od ubiegających się o przyjęcie do koła żadnych innych świadczeń finansowych czy darowizn.
4. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową oraz jej wysokość i określić przypadki i warunki jej uiszczania.
5. Dochody koła są przeznaczane na finansowanie jego działalności statutowej.

Wróć do Nowy Statut PZŁ