Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

Nowe zapisy Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wprowadzają znaczące zmiany podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

W myśl nowego Statutu PZŁ takie głosowanie musi być zorganizowane w formie tajnej. Oznacza to, że podczas każdego Walnego Zgromadzenia musi zostać powołana Komisja Skrutacyjna, która będzie w stanie przeprowadzić takie głosowanie.

Zarząd koła powinien więc przed Walnym przygotować już karty do głosowania – najlepiej aby na jednej karcie znalazły się wszystkie osoby pełniące funkcje w Zarządzie, co z pewnością ułatwi przeprowadzenie głosowania i udokumentowania tego procesu. Na karcie do głosowania powinno znajdować się czytelne pytanie, na które należy przewidzieć trzy odpowiedzi dla każdego członka zarządu:

 • udzielam absolutorium;
 • nie udzielam absolutorium;
 • wstrzymuje się od głosu.

Taka zmiana z pewnością wydłuży odbywanie się zwyczajnych Walnych Zgromadzeń w kołach. Będą one przypominały te, w których dokonywane są wybory do organów koła.

Statut PZŁ dopuszcza możliwość korzystania z urządzeń do głosowania, ale z pewnością wiele kół nie zdecyduje się na tego typu wydatek, chociaż istnieją firmy, które wypożyczają takie systemy do głosowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Walne Zgromadzenie, Zarząd Koła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 Responses to Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

 1. kmentarz pisze:

  5. Uchwały dotyczące zmian Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia lub koła, połączenia koła z innym kołem, podziału koła, nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.Nadal niewiadomo czy 2/3 członków koła czy walnego zgromadzenia.

 2. Mysliwy pisze:

  Tu sprawa jest jasna, chodzi zawsze o „członków” danego organu. Zobaczy Kolega, że chodzi tutaj o „zmianę Statutu”, odwołania członków organów „zrzeszenia lub koła”. Trzeba zawsze patrzeć kto ma jakie kompetencje. 2/3 członków koła nie ma uprawnienia odwołania kogokolwiek, ale 2/3 członków organu jakim jest Walne Zgromadzenie już tak.

 3. Sekretarz pisze:

  Wniosek o odwołanie członka zarządu trzeba zgłosić do projektu porządku obrad czy po nie uzyskaniu przez niego absolutorium

 4. Statut PZŁ pisze:

  Jeśli zbierze się 1/3 członków koła, która w myśl Statutu może zgłosić punkty do Projektu Porządku Obrad to można to zrobić na tym etapie i wówczas niezależnie od wyników głosowania o absolutorium taki punkt zostanie podniesiony – taki wniosek wymaga uzasadnienia. Takiego zgłoszenia dokonać może również Komisja Rewizyjna.
  Innym rozwiązaniem jest sytuacja, w której dany członek zarządu nie uzyskał absolutorium. Wówczas może zostać złożony wniosek o jego odwołanie. Warto dodać jednak, że taki wniosek musi się pojawić, jeżeli nie pojawi się taki wniosek to pomimo tego, że członek zarządu nie uzyskał absolutorium nadal będzie pełnił swoją funkcję, a nieudzielenie absolutorium można odebrać jak „żółtą kartkę”. Może też zdarzyć się tak, że członek zarządu nie uzyska absolutorium, zostanie zgłoszony wniosek o jego odwołanie i przeprowadzone zostanie głosowanie w tej sprawie, a pomimo tego członka zarządu nie uda się odwołać (większość względna i bezwzględna itp).

 5. John pisze:

  Oczywiście poszczególni członkowie zarządu są wyłączeni z głosowania w swojej sprawie?

 6. Foto pisze:

  A na podstawie jakiego przepisu mieli by mieć odebrane prawo oddania głosu? 🙂 Więc wcale nie „Oczywiście” bo poszczególni członkowie głosują w swojej sprawie również, mogą się wstrzymać, mogą być „ZA”, mogą być „Przeciw”.

 7. John pisze:

  Na podstawie par. 111 ust 6 Statutu

 8. Sekretarz pisze:

  To są wyłączeni czy nie ???

 9. Rafał pisze:

  Wszyscy członkowie Koła mają prawo głosu.
  Jeśli chodziło głosowanie na swoją osobę obyczajowo zainteresowany wstrzymuje się od głosu.

 10. Piotr pisze:

  Zgodnie z § 111 ust. 6 nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, członek Zarządu Głównego, zarządu okręgowego lub zarządu koła jest z mocy prawa wyłączony od głosowania, jeżeli sprawa dotyczy jego osobiście, małżonka albo krewnego lub powinowatego w linii prostej. Przepis ten ma za zadanie wyłączyć konkretną osobę z procesu podejmowania rozstrzygnięć (uchwał) w sprawach jej dotyczących lub osób z nią związanych, wymienionych we wzmiankowanym przepisie statutu.
  Wyłączenie takiej osoby następuje z mocy samego statutu (nie jest potrzebny wniosek o wyłączenie). Co istotne, wskazane wyłączenie dotyczy osób wchodzących w skład Zarządu Głównego, zarządu okręgowego oraz zarządu koła, ale dotyczy rozstrzygania spraw wyłącznie podczas posiedzeń tych organów.
  Przykładowo: konkretny członek zarządu koła będzie wyłączony z mocy Statutu PZŁ od sprawy dotyczącej przyjęcia jego małżonka do koła (uchwałę w tej sprawie podejmuje zarząd koła), natomiast ma prawo wziąć udział w głosowaniu na walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem jest zwolnienie jego małżonka ze składek na rzecz koła.
  Reasumując: wyłączenia z mocy prawa, o którym mowa w § 111 ust. 6 Statutu PZŁ, nie stosuje się w odniesieniu do walnego zgromadzenia, tym samym osoba będąca np. członkiem zarządu koła ma prawo głosować podczas walnego zgromadzenia koła we wszystkich sprawach, niezależnie od faktu, że podejmowane uchwały dotyczą jej bezpośrednio, małżonka albo krewnego lub powinowatego w linii prostej.

Dodaj komentarz