Walne Zgromadzenie w myśl nowego Statutu PZŁ

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła w myśl nowego Statutu PZŁ odbywa się nieco inaczej. Przede wszystkim inne są wymagania co do samego powiadomienia o Walnym Zgromadzeniu.

Powiadomienie należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w którym należy precyzyjnie określić miejsce i czas (wskazać dokładny adres, datę i godzinę). Wiadomość należy przesłać na 21 dni przed planowanym terminie. Z powiadomieniem członkowie koła muszą otrzymać Projekt porządku obrad.

W myśl nowych przepisów nie ma już mowy o Porządku obrad, ale o projekcie, który musi zostać przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Tym samym znika zapis, który mówił o tym, że Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w Porządku Obrad – nowy Statut daje możliwość dodania punktów do tego porządku.

Nie oznacza to jednak, że członków organu koła można odwoływać na podstawie zgłoszenia takiego punktu podczas obrad. W tym przypadku wymagane jest, aby zapis taki znalazł się w Projekcie porządku obrad. Taki punkt do Projektu może zostać dodany na wniosek Zarządu Okręgowego, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków. Wniosek taki musi być dostarczony do Zarządu Koła na 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, a następnie Zarząd Koła powiadamia członków koła w terminie 7 dni przed terminem WZ.