Naczelna Rada Łowiecka

§ 82.
1. Naczelna Rada Łowiecka sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności w oparciu o kryteria legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.
2. Naczelna Rada Łowiecka realizuje swoje zadania nadzorcze powołując komisje i zespoły spośród swoich członków.
3. Ponadto do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu porządku obrad, regulaminu Zjazdu i projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego zmian;
2) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej za okres kadencji;
3) nadzorowanie realizacji strategii Zrzeszenia i wykonywania innych uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów; 4) ustalanie metod realizacji zadań Zrzeszenia;
5) uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
6) uchwalanie regulaminów, instrukcji i zasad przewidzianych w Statucie PZŁ;
7) uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niezrzeszonych w kołach łowieckich, w tym zasad tworzenia i funkcjonowania klubów łowieckich skupiających takich myśliwych;
8) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska kandydatów na łowczego krajowego;
9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska na jego wniosek opinii w przedmiocie odwołania łowczego krajowego;
10) składanie wniosków do Zarządu Głównego o odwołanie łowczych okręgowych;
11) przedstawianie do Zarządu Głównego propozycji kandydatów na przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
12) powoływanie komisji problemowych, ich przewodniczących i określanie zasad oraz zakresu ich działania;
13) opracowywanie stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;
14) tworzenie klubów tematycznych i specjalistycznych, w tym nadawanie im regulaminów działania bądź statutów;
15) ustalanie szczegółowych kryteriów i zasad oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich w postępowaniach o wydzierżawienie obwodów łowieckich”;
16) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia;
17) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Głównego Zrzeszenia z wykonania rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia;
18) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności organów Zrzeszenia, o których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 3-6 ustawy;
19) ustalanie wysokości składek członkowskich od osób fizycznych oraz zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe;
20) ustalanie zasad zbywania nieruchomości oraz wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości Zrzeszenia oraz obciążanie majątku Zrzeszenia powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;
21) uchwalanie wytycznych dotyczących gospodarki łowieckiej oraz sposobu gospodarowania populacjami zwierząt łownych, w tym zasad selekcji osobniczej i populacyjnej, a także zasad postępowania z trofeami łowieckimi;
22) określanie zasad etyki łowieckiej;
23) ustalanie wzoru oznaki łowieckiej, wzorów odznaczeń łowieckich oraz stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
24) zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów wraz z zamieszczaniem w porządku obrad określonych spraw;
25) składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego PZŁ;
26) wybór przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich;
27) nadawanie tytułów lektora eksperta i eksperta wyceny trofeów łowieckich;
28) ustalanie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania sankcji za naruszenie obowiązków członkowskich;
29) ustalanie zasad odbywania stażu, szkoleń, w tym dla kandydatów, selekcjonerów i sokolników;
30) ustalanie zasad odbywania obowiązkowych szkoleń osób pełniących funkcje w kołach, jak i pracowników Zrzeszenia;
31) sprawowanie nadzoru nad okręgowymi zjazdami delegatów;
32) ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, wysokość rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz innych nieetatowych członków Zrzeszenia;
33) ustalanie wynagrodzenia łowczego krajowego i zasad wynagradzania pracowników Zrzeszenia;
34) wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą lub Statutem.
§ 83.
1. Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
2. Prezydium dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków prezydium.
§ 84.
1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są co najmniej cztery razy w roku.
2. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej odbywa się nie później niż 30 dni po rozpoczęciu kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje Zarząd Główny, a otwiera najstarszy wiekiem członek Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybory przewodniczącego obrad.
4. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje prezes Naczelnej Rady Łowieckiej:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek:
a) Zarządu Głównego,
b) co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
5. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołane na wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.
7. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej i Zarząd Główny powinni otrzymać, co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady, zawiadomienie o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
8. W posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczona przez niego osoba, a także goście zaproszeni przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 85.
1. Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
1) przygotowywanie projektu porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) przygotowywanie i kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;
3) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady.
2. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej organizuje prace Rady oraz prowadzi jej obrady. Prezes może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. W przypadku nieobecności prezesa i niewyznaczenia zastępcy zadania wykonuje zastępca najstarszy wiekiem.
3. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej reprezentuje ją na zewnątrz i składa oświadczenia w jej imieniu.
4. Obsługę administracyjno-biurową Naczelnej Rady Łowieckiej zapewnia Zarząd Główny.

Wróć do Nowy Statut PZŁ