Obowiązki członków Zrzeszenia

§ 8.
1. Członek Zrzeszenia jest obowiązany:
1) wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy;
2) współdziałać z organami Zrzeszenia w realizacji ich zadań;
3) przestrzegać prawa, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz kierować się zasadami etyki łowieckiej i koleżeństwa;
4) chronić przyrodę ojczystą, w tym:
a) działać na rzecz ochrony środowiska w celu zachowania równowagi w przyrodzie,
b) dbać o właściwą liczebność i kondycję osobniczą zwierzyny;
5) zachowywać, kultywować i rozpowszechniać tradycje i osiągnięcia dziedzictwa kulturowego łowiectwa polskiego;
6) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;
7) brać czynny udział w promocji łowiectwa;
8) dbać o mienie Zrzeszenia;
8
9) terminowo uiszczać składki członkowskie;
10) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
11) brać udział w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;
12) przestrzegać zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej;
13) udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wyceny i wystawienniczych.
2. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna jest ponadto obowiązany:
1) podnosić wiedzę łowiecką;
2) doskonalić umiejętności strzeleckie;
3) składać oświadczenia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia;
4) poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich;
5) powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianie miejsca pobytu stałego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany;
6) realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej.

Wróć do Nowy Statut PZŁ