Prawa członków

§ 6.
1. Członek Zrzeszenia ma prawo:
1) czynnie uczestniczyć w działalności Zrzeszenia;
2) korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez niego swych obowiązków statutowych;
3) składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał;
4) korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami odpowiednich jego organów.
2. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna ma ponadto prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określone funkcje;
2) nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 81 pkt 6 i § 82 ust. 3 pkt 23.
3) wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach zbiorowych;
4) uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia na podstawie zatwierdzonych regulaminów tych imprez.
7
3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośbą do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych.
§ 7.
1. Członkom Zrzeszenia – osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa, może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia oraz kół, do których należą.
3. Nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia może nastąpić również pośmiertnie.

Wróć do Nowy Statut PZŁ