Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia i koła

§ 107.
1. Łowczy krajowy i członkowie Zarządu Głównego, łowczowie okręgowi i członkowie zarządów okręgowych, sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy nie mogą wchodzić w skład innych organów Zrzeszenia, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Delegatów i okręgowego zjazdu delegatów.
2. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą wchodzić w skład organów Zrzeszenia, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Delegatów i okręgowego zjazdu delegatów; regulacja ta nie dotyczy członków Zarządu Głównego i członków zarządów okręgowych, do których stosuje się ust. 1.
3. Mandat delegata jest wykonywany osobiście, każdy delegat ma jeden głos.
4. Wybór kadencyjnych organów Zrzeszenia przeprowadza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.
5. Członkowie Zrzeszenia powoływani w skład organów Zrzeszenia lub koła łowieckiego powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
6. Posiedzenia organów Zrzeszenia i koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowych oraz walnego zgromadzenia koła, posiedzeń Naczelnej Rady Łowieckiej i sądów łowieckich mogą odbywać się także za pomocą środków komunikacji na odległość.
7. W skład organów Zrzeszenia – Zarządu Głównego i zarządów okręgowych – nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą łowiectwa na podstawie przepisów Rozdziału 4 ustawy albo zatrudniane przez osoby lub podmioty zajmujące się taką działalnością. Powyższy zakaz dotyczy również ich małżonków oraz osób będących w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z osobami zajmującymi się taką działalnością.
8. Członek Zrzeszenia może wyrazić pisemną zgodę na dostarczanie mu korespondencji drogą elektroniczną. Zawiadomienie drogą elektroniczną wypełnia warunek skutecznego zawiadomienia.

Wróć do Nowy Statut PZŁ