Utrata członkostwa w kole

§ 30.
Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia.
§ 31.
1. Członkostwo koła ustaje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w kole;
2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu;
3) śmierci.
2. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu za potwierdzeniem odbioru zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich lub opłat w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
3. W przypadku ustania członkostwa skreśla się członka z listy członków koła.
§ 32.
1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
1) nieprzestrzegania uchwał organów koła;
2) nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
3) rażącego naruszania zasad etyki łowieckiej lub dobrych obyczajów.
2. Wykluczenia dokonuje zarząd koła.
3. W sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zgromadzenia.
4. Zarząd koła obowiązany jest umieścić rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w ust. 3 w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
§ 33.
O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.
§ 34.
Na wniosek zainteresowanego członka koła zarząd koła może zawiesić go w prawach i obowiązkach (urlopowanie) tego koła na okres nieprzekraczający 3 lat. W takim przypadku obowiązek zapłaty składki członkowskiej do koła ustaje z końcem roku kalendarzowego w którym podjęto uchwałę w tym zakresie.

Wróć do Nowy Statut PZŁ