Utrata członkostwa w Zrzeszeniu przez koło

§ 57.
Koło traci członkostwo w Zrzeszeniu w przypadku:
1) wykluczenia koła ze Zrzeszenia w sytuacji, gdy jego organy w sposób rażący naruszają przepisy ustawy, Statutu lub uchwał organów Zrzeszenia,
2) skreślenia koła w sytuacjach, o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 58.
W przypadku utraty przez koło członkostwa w Zrzeszeniu następuje jego likwidacja.

Wróć do Nowy Statut PZŁ