Zarząd okręgowy

§ 98.
1. Do kompetencji zarządu okręgowego należy:
1) nadzór nad kołami mającymi siedzibę na terenie okręgu i członkami niezrzeszonymi w kołach łowieckich zgodnie z właściwością określoną w § 5 ust. 3;
2) realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
3) zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem Zrzeszenia pozostającymi w dyspozycji okręgu;
4) opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;
5) przedkładanie zjazdowi okręgowemu rocznych planów działalności i budżetu oraz sprawozdań z ich realizacji;
6) powoływanie komisji problemowych i zespołów organizacyjnych oraz ustalanie zakresu i trybu ich pracy;
7) powoływanie zespołu ds. kontroli kół łowieckich;
8) składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów;
9) prowadzenie ewidencji i rejestracji członków Zrzeszenia;
10) nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu;
11) składanie wniosków do Zarządu Głównego o wykluczanie koła ze Zrzeszenia;
12) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa;
13) współpraca z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska;
14) szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;
15) organizowanie obowiązkowych szkoleń osób pełniących funkcje w kołach łowieckich zgodnie z zasadami określonymi przez Naczelną Radę Łowiecką oraz monitorowanie ich realizacji;
16) wyznaczanie przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;
17) powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 ustawy;
18) przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia;
19) prowadzenie rejestru kół;
20) skreślanie kół ze Zrzeszenia;
21) zwoływanie zebrań wyborczych członków, o których mowa w § 96 ust. 2, a także powoływanie klubów myśliwskich na wniosek tych członków oraz nadawanie im regulaminów działania;
22) inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć z administracją terenową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;
23) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
24) powoływanie komisji, o której mowa w art. 42d ustawy;
25) prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;
26) powoływanie osoby koordynującej zadania, o których mowa w § 22 pkt 9.;
27) wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z prowadzonej przez koło działalności;
28) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem, a także zleconych przez Zarząd Główny oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.
§ 99.
1. Posiedzenia zarządu okręgowego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia zwołuje łowczy okręgowy lub inny upoważniony członek zarządu.
§ 100.
1. Koło łowieckie składa wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego w zarządzie okręgowym, w okręgu, w którym znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.
2. Opinię w przedmiocie wniosku opracowuje komisja do spraw opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, powoływana przez okręgowy zjazd delegatów spośród delegatów na krajowy zjazd delegatów. W skład tej komisji wchodzi łowczy okręgowy z danego okręgu. Komisja liczy nie mniej niż 3 (trzech) członków. Nadto,
w pracach komisji, na prawach jej członka, mogą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele: regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwej izby rolniczej oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na terenie działania których znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.
3. Komisja w toku dokonywania oceny wniosków może zwrócić się do koła łowieckiego – wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień.
4. Komisja ustala opinię na piśmie i zaznajamia z nią koło łowieckie – wnioskodawcę.
5. Koło łowieckie – wnioskodawca może zgłosić do opinii zastrzeżenia oraz złożyć wniosek o zmianę opinii w przedmiocie wniosku koła łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego.
6. Od ostatecznej opinii komisji nie przysługuje odwołanie.
7. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, z pozytywną opinia komisji, jest przekazywany przez zarząd okręgowy do wydzierżawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
§ 101.
1. Do zadań łowczego okręgowego należy:
1) reprezentowanie Zarządu Głównego w okręgu;
2) reprezentowanie na zewnątrz zarządu okręgowego;
3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń zarządu okręgowego;
4) kierowanie działalnością zarządu okręgowego oraz pracą jego biura;
5) uzgadnianie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.
2. Łowczy okręgowy ponosi odpowiedzialność za właściwe realizowanie zadań Zrzeszenia na terenie okręgu oraz prawidłową realizację uchwał organów zrzeszenia.
3. Łowczy okręgowy zobowiązany jest do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie administrowania łowiectwem.

Wróć do Nowy Statut PZŁ