Członkostwo w Zrzeszeniu – Postanowienia Ogólne

§ 5.
1. Członkami Zrzeszenia są:
1) osoby fizyczne:
a) będące członkami kół łowieckich,
b) niebędące członkami kół łowieckich, zwane dalej „członkami niezrzeszonymi w kołach łowieckich”
2) osoby prawne – koła łowieckie.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia:
1) składa deklarację członkowską według wzorów określonych w załącznikach 1 i 2 do Statutu;
2) uiszcza wpisowe w ustalonej wysokości.
3. Osoba fizyczna składa deklarację członkowską i uiszcza wpisowe zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a jeżeli jest ona cudzoziemcem – zarządowi okręgowemu przez siebie wybranemu.
4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację w zarządzie okręgowym właściwym dla siedziby koła łowieckiego. Wpisowe uiszczane jest przez koło łowieckie po wpisaniu do rejestru kół łowieckich.
5. Zarząd okręgowy w terminie 30 dni od spełnienia warunków, o których mowa w ust 3 lub 4, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do Zrzeszenia i w terminie 14 dni doręcza uchwałę zainteresowanemu.
6. Ilekroć w Statucie jest mowa o właściwym zarządzie okręgowym, rozumie się przez to odpowiednio zarząd, o którym mowa w ust. 3 i 4.
6
7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się – z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy – jego członkiem i podlega wpisowi do prowadzonego przez ten zarząd rejestru.
8. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.
9. W przypadku odmowy przyjęcia do Zrzeszenia wpisowe podlega niezwłocznie zwrotowi.

Wróć do Nowy Statut PZŁ