Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

§ 24.
1. Członkiem koła może być osoba, która:
1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską do koła łowieckiego, zwaną dalej ,,deklaracją”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu;
3) uiściła wpisowe, o ile zostało ono uchwalone przez walne zgromadzenie członków danego koła łowieckiego z zastrzeżeniem § 26.
2. Członek Zrzeszenia może należeć do jednego lub wielu kół łowieckich.
3. Członkowie Zrzeszenia, należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia.
§ 25.
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa deklarację w zarządzie koła.
2. Zarząd koła w terminie 90 dni od dnia otrzymania deklaracji podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do koła.
3. Zarząd koła, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, doręcza ją zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia, a o uchwale o przyjęciu do koła powiadamia także członków koła drogą elektroniczną lub w inny sposób określony przez walne zgromadzenie.
4. W przypadku odmowy przyjęcia do koła uchwała zawiera uzasadnienie. Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
5. Od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
§ 26.
1. Osoba przyjęta do koła jest zobowiązana uiścić wpisowe, o ile zostało ono uchwalone, w terminie i na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.
2. Wykonalność uchwały o przyjęciu jest wstrzymana do czasu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz rozpatrzenia odwołania członków koła wniesionego w trybie § 25 ust. 5 lub upłynięcia terminu na wniesienie takiego odwołania.
3. W terminie 14 dni od dnia, kiedy uchwała o przyjęciu do koła stała się wykonalna, zarząd koła jest obowiązany powiadomić o tym fakcie właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu stosowną uchwałę.
§ 27.
1. Członkowi Zrzeszenia, w szczególności przy rozpatrywaniu deklaracji do koła, Zarząd może nadać status rezydenta.
2. Rezydentowi przysługują prawa członka koła z wyjątkiem praw przewidzianych w § 28 pkt 1 oraz prawa głosowania podczas walnego zgromadzenia.
3. Rezydent nie może reprezentować koła na zewnątrz, w tym brać udziału w zawodach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
4. Na rezydencie spoczywają obowiązki członka koła. Przepisu § 26 ust. 1 nie stosuje się.
5. O nadaniu statusu rezydenta zarząd koła w terminie 14 dni zawiadamia właściwy dla rezydenta zarząd okręgowy, który wprowadza dane o rezydencie do stosownego rejestru.
6. W trakcie przynależności do Zrzeszenia rezydentem można być nie dłużej niż 3 lata.
7. Po zakończeniu okresu rezydentury ewentualne przyjęcie do koła następuje w trybie § 25 i § 26.
§ 28.
Członek koła ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów koła i Zrzeszenia;
2) oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;
3) korzystać z pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;
4) składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach określonych Statutem;
5) polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła;
6) korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.
§ 29.
Członek koła jest obowiązany:
1) przestrzegać ustawy, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia i koła oraz dobrych obyczajów;
2) współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
3) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
4) dbać o mienie koła;
5) terminowo uiszczać składki członkowskie i pozostałe opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie jak również koszty postępowania z jego udziałem orzeczone przez sąd łowiecki;
6) przeciwstawiać się kłusownictwu i szkodnictwu łowieckiemu oraz zapobiegać powstawaniu szkód łowieckich;
7) brać udział w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;
8) podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
9) składać oświadczenia na żądanie organów koła;
10) osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy;
11) dbać o wizerunek myśliwego, koła oraz Zrzeszenia.

Wróć do Nowy Statut PZŁ