Kandydaci na członków Zrzeszenia, utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 9.
1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, składa wniosek o przyjęcie na staż, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, w zarządzie koła łowieckiego, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym.
2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
3. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia uchwały albo podjęcia decyzji zarząd koła łowieckiego albo kierownik ośrodka hodowli zwierzyny są obowiązani powiadomić właściwy zarząd okręgowy o przyjęciu na staż, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną uchwałę zarządu koła łowieckiego lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
4. Staż rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy w rejestrze stażystów. Z tym dniem osoba, o której mowa w ust. 1, staje się kandydatem na członka Zrzeszenia, zwanym dalej ,,kandydatem”.
§ 10.
Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata w celu odbycia stażu.
§ 11.
1. Odbycie stażu kandydackiego polega na:
1) braniu czynnego udziału w pracach koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej;
2) uczestniczeniu, pod opieką wyznaczonego myśliwego, w polowaniach indywidualnych i zbiorowych bez prawa wykonywania tych polowań;
3) nabywaniu wiedzy łowieckiej w zakresie teoretycznym i praktycznym;
4) braniu udziału w treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych;
5) aktywnym uczestniczeniu w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska.
2. W trakcie odbywania stażu do kandydatów stosuje się przepisy § 28 pkt 4 i § 29 pkt 1–4, 6 i 8.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny może udzielić kandydatowi zgody na przerwę w odbywaniu stażu, z tym że staż powinien zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 3 lata. O przerwie
w odbywaniu stażu zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny informuje właściwy zarząd okręgowy.
4. Od kandydata nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych.
5. W terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu odbycia stażu, z uwzględnieniem ewentualnej przerwy, o której mowa w ust. 4, zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny podejmuje uchwałę albo decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia stażu.
6. Uchwała lub decyzja podejmowana jest po wysłuchaniu kandydata i opiekuna, a przy jej podjęciu uwzględnia się przebieg stażu udokumentowany w dzienniczku stażysty oraz opinię opiekuna.
7. Nieobecność prawidłowo powiadomionego kandydata oraz opiekuna nie wstrzymuje podjęcia uchwały bądź decyzji.
8. W przypadku niezaliczenia odbycia stażu kandydat może zwrócić się w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia do zarządu okręgowego właściwego dla koła łowieckiego, a w przypadku ośrodków hodowli zwierzyny zarządzanych przez Zrzeszenie lub będących w gestii innych podmiotów do Zarządu Głównego, o zbadanie w trybie nadzoru zasadności uchwały zarządu koła lub decyzji kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
9. O zaliczeniu odbycia stażu lub niezaliczeniu jego odbycia zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia właściwy zarząd okręgowy oraz kandydata, przesyłając mu stosowaną uchwałę lub decyzję w terminie 14 dni od jej powzięcia.
10. Niezaliczenie odbycia stażu nakłada na zarząd okręgowy obowiązek skreślenia kandydata z rejestru, o którym mowa w § 9 ust. 4 i na wniosek zainteresowanego powoduje konieczność rozpoczęcia procedury stażowej od nowa.
11. Uchwała w sprawie skreślenia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania przesyłana jest zainteresowanemu w terminie 14 dni od jej podjęcia.
12. Odbycie stażu ważne jest przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały o jego zaliczeniu.
13. Naczelna Rada Łowiecka określi, w drodze uchwały, szczegółowy tryb i sposób odbywania stażu, sposób jego dokumentowania, wzór wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz dzienniczka, o którym mowa w ust. 6.
§ 12.
1. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu następuje z chwilą skreślenia z właściwego rejestru.
2. Podstawą utraty członkostwa jest skreślenie lub wykluczenie ze Zrzeszenia.
§ 13.
1. Skreślenie z rejestru członków Zrzeszenia osób prawnych – kół łowieckich następuje w przypadku:
1) rozwiązania się koła;
2) zmniejszenia liczby członków koła poniżej ustawowego minimum, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy, i nieuzupełnienia przez koło liczby członków w okresie 6 miesięcy;
3) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 6 miesięcy, przy czym skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
2. Skreślenie z rejestru członków Zrzeszenia osób fizycznych następuje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w Zrzeszeniu;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w ustawie;
3) śmierci;
4) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 3 miesiące, przy czym skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.
3. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, w przypadku utraty członkostwa w jedynym kole, do którego należy, uzyskuje status członka niezrzeszonego w kole łowieckim.
§ 14.
1. Osoba, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i 2, jest obowiązana wpłacić zaległe składki członkowskie w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa.
2. O prawomocnej utracie członkostwa w Zrzeszeniu przez osobę fizyczną właściwy zarząd okręgowy, w terminie 7 dni, powiadamia właściwy organ policji, a w przypadku, gdy osoba, która utraciła członkostwo jest członkiem koła łowieckiego – także właściwe koło łowieckie.
§ 15.
1. Ponowne nabycie członkostwa w Zrzeszeniu osoby, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, może nastąpić po zatarciu skazania.
2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie do Zrzeszenia jest wywiązanie się w terminie z obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1.
§ 16.
1. Na wniosek zainteresowanego członka – osoby fizycznej właściwy zarząd okręgowy może zawiesić go w prawach i obowiązkach na okres nieprzekraczający 3 lat. W przypadku członków kół łowieckich zawieszenie wymaga zgody zarządów tych kół.
2. W przypadku zawieszenia w prawach i obowiązkach członka Zrzeszenia zawieszeniu ulegają również jego prawa i obowiązki jako członka koła łowieckiego, jeśli je posiada.
3. Warunkiem skuteczności zawieszenia jest zdeponowanie we właściwym zarządzie okręgowym legitymacji, o której mowa w § 17 ust. 1.
§ 17.
1. Potwierdzeniem członkostwa osoby fizycznej w Zrzeszeniu jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Legitymację, o której mowa w ust. 1, wydają:
1) członkom honorowym Zrzeszenia – Zarząd Główny;
2) członkom – osobom fizycznym – właściwy zarząd okręgowy.
3. Zarząd Główny ustali wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1.

Wróć do Nowy Statut PZŁ