Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 90.
1. Za zasługi dla łowiectwa, na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, Kapituła Odznaczeń Łowieckich, w imieniu Zrzeszenia, nadaje odznaczenia łowieckie, do których należą:
1) Złom – Honorowy Żeton Zasługi, jako najwyższe odznaczenie łowieckie;
2) złoty, srebrny i brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
3) Medal Świętego Huberta;
4) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.
2. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 91.
1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt 1–3 i § 92, nadawane są członkom Zrzeszenia.
2. Odznaczenia łowieckie mogą być nadawane również pośmiertnie.
3. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia, za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w § 90 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 92.
4. Zasady nadawania odznaczeń i tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.
§ 92.
Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia łowieckie ustanawiane przez okręgowe zjazdy delegatów oraz walne zgromadzenia kół łowieckich.

Wróć do Nowy Statut PZŁ