Koło łowieckie

§ 18.
1. Nazwę koła łowieckiego, zwanego dalej ,,kołem”, określają założyciele koła.
2. Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła.
§ 19.
1. Koło podlega wpisowi do rejestru kół prowadzonego przez właściwy zarząd okręgowy.
2. Rejestr kół obejmuje:
1) liczbę porządkową;
2) nazwę koła;
3) siedzibę i adres koła;
4) datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
5) dane osób uprawnionych do reprezentacji koła;
6) datę i podstawę prawną skreślenia koła z rejestru;
7) uwagi.
3. Dla każdego koła wpisanego do rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, które zawierają:
1) uchwałę członków założycieli o utworzeniu koła;
2) uchwałę właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
3) deklarację członków założycieli;
4) skład zarządu koła;
5) ewidencję członków koła;
6) listę aktualnych członków koła.
4. Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.
5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.
6. Właściwy zarząd okręgowy dokonuje wpisu danych, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
§ 20.
1. Wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia założyciele koła składają we właściwym ze względu na siedzibę koła zarządzie okręgowym.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;
2) uchwałę członków założycieli o założeniu koła;
3) uchwałę o powołaniu organów koła;
4) listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z tych członków:
a) imię i nazwisko,
b) datę przystąpienia do Zrzeszenia,
c) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwę zarządu okręgowego, który wydał tę legitymację.
3. Podjęcie uchwały o wpisaniu koła do rejestru oznacza gotowość właściwego zarządu okręgowego wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu z chwilą pojawienia się możliwości dokonania takiej dzierżawy.
§ 21.
Koło ma prawo używania pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru.
§ 22.
Do zadań koła należy:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich;
2) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
4) uczestnictwo w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;
5) organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów;
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów koła i Zrzeszenia oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa;
7) dbanie o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwych wśród społeczności zamieszkującej tereny dzierżawionych obwodów;
8) promocja łowiectwa i ochrony środowiska;
9) współpraca ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;
10) realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą;
11) dokumentowanie działalności zgodnie ze Statutem, ustawą i innymi aktami prawnymi według wytycznych opracowanych przez Zarząd Główny.
§ 23.
1. Zadania wymienione w § 22 koło realizuje przez:
1) dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich prawidłowej gospodarki łowieckiej, w tym monitorowanie liczebności i struktur populacji zwierzyny;
2) organizowanie polowań;
3) tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
4) działania członków, kandydatów oraz zatrudnionych lub powołanych strażników łowieckich;
5) organizowanie szkoleń członków i kandydatów podnoszących ich wiedzę z zakresu łowiectwa;
6) organizowanie udziału członków i kandydatów w zawodach, treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i promocyjnych;
7) aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
8) udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;
9) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
10) współdziałanie z właścicielami gruntów położonych na terenie dzierżawionych obwodów;
11) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. W celu realizacji statutowych zadań koło może prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku publicznego.

Wróć do Nowy Statut PZŁ