Komisja rewizyjna

§ 51.
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
3. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej walne zgromadzenie w drodze uchwały stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka komisji rewizyjnej.
4. W przypadku, o których mowa w ust. 3, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku walnego zgromadzenia.
§ 52.
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, z tym że komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
3. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje się poprzez zawiadomienie wszystkich członków komisji rewizyjnej co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem.
4. W przypadku gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i sprawach, o których mowa w ust. 1, posiedzenie zwołuje co najmniej dwóch członków komisji rewizyjnej.
5. Dokumenty zawierające oświadczenia składane w imieniu komisji rewizyjnej wymagają podpisów większości członków tego organu.
§ 53.
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
2) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
3) sporządzanie protokołów z kontroli, ocen działalności oraz innych czynności;
4) składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu zawierających wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego, ocenę pracy zarządu koła oraz wnioski pokontrolne;
5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła.
§ 54.
1. Nie można w tym samym kole być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.
2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz w stosunku zależności służbowej.

Wróć do Nowy Statut PZŁ