Krajowy Zjazd Delegatów

§ 77.
1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Naczelna Rada Łowiecka.
§ 78.
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez Naczelną Radę Łowiecką:
1) z własnej inicjatywy – w każdym czasie;
2) na wniosek:
a) co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych zjazdów delegatów;
b) co najmniej 1/3 liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
c) Zarządu Głównego.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku przez Naczelną Radę Łowiecką.
5. Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes lub inny członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór 3 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 79.
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział, bez prawa głosowania, o ile nie są delegatami, członkowie honorowi Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczona przez niego osoba.
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.
3. Zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego delegata na Krajowy Zjazd Delegatów na 30 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia Krajowego Zjazdu Delegatów.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1) projekt porządku obrad;
2) projekt regulaminu obrad.
5. W przypadku zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do zawiadomienia dołącza się także:
1) sprawozdanie Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;
2) projekty uchwał proponowanych przez Naczelną Radę Łowiecką;
3) wnioski o nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia.
§ 80.
1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren okręgu, według stanu na koniec roku poprzedzającego upływ kadencji. Do liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia – cudzoziemców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w rozumieniu § 5 ust. 3.
2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.
3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu zakończenia kadencji.
§ 81.
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie Statutu PZŁ i jego zmian;
2) ustalanie kierunków działania Zrzeszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;
4) nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
5) ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia;
6) ustanawianie odznaczeń łowieckich;
7) uchwalanie porządku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz powoływanie jego komisji;
8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez Naczelną Radę Łowiecką.

Wróć do Nowy Statut PZŁ