Łączenie się kół, podział, rozwiązanie oraz likwidacja koła

§ 59.
Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się kół.
§ 60.
Uchwały o połączeniu powinny zawierać:
1) oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;
2) datę połączenia.
§ 61.
Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół sporządzone na dzień połączenia.
§ 62.
Połączenie wywiera skutek od chwili aktualizacji danych koła przejmującego w rejestrze właściwego zarządu okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.
§ 63.
Członkowie koła przejmowanego stają się członkami koła przejmującego.
§ 64.
Wskutek połączenia majątek oraz wszelkie prawa i zobowiązania przejmowanego koła stają się majątkiem koła przejmującego przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 65.
Od dnia podjęcia uchwał o połączeniu jako zarząd koła i komisja rewizyjna połączonych kół działa zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego.
§ 66.
1. Koło może ulec podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.
2. Z wydzielonej części koła zostaje utworzone nowe koło.
3. Nowe koło musi spełniać warunki określone w art. 33a ust. 1 ustawy.
§ 67.
Uchwała o podziale koła zawiera:
1) oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstałego w wyniku podziału;
2) listę członków przechodzących do nowego koła powstałą na podstawie dobrowolnych oświadczeń członków;
3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;
4) datę podziału koła.
§ 68. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła musi odbyć się zebranie członków przechodzących do nowego koła, które:
1) określa liczbę członków zarządu koła oraz dokonuje wyboru zarządu koła;
2) określa liczbę członków komisji rewizyjnej oraz dokonuje wyboru komisji rewizyjnej.
§ 69.
Zarząd koła powstającego jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru, wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego o wpisanie koła do rejestru, a zarząd koła dotychczasowego z wnioskiem o dokonanie zmian ewidencyjnych.

§ 70.
1. Wskutek podziału koła na koło powstające przechodzą – z chwilą jego zarejestrowania – wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i powstające odpowiadają wobec siebie proporcjonalnie do przejętego majątku.
2. Przy podziale koła i rejestracji koła powstającego stosuje się odpowiednio przepisy § 19.
§ 71.
W sytuacji, gdy koło łowieckie nie posiada środków finansowych niezbędnych do dalszego działania albo z innych ważnych powodów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu.
§ 72.
1. Likwidacji koła dokonuje likwidator powołany przez walne zgromadzenie.
2. Z chwilą powołania likwidatora zarząd koła ulega zawieszeniu, a jego uprawnienia przejmuje likwidator.
3. Likwidacja koła powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora.
§ 73.
Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła likwidatora w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła lub o jego wykluczeniu ze Zrzeszenia, likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.
§ 74.
Likwidator koła jest obowiązany:
1) powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy o powierzeniu mu likwidacji koła z podaniem swojego nazwiska, imion i adresu do korespondencji;
2) złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:
a) bilans otwarcia likwidacji,
b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.
§ 75.
W przypadku uchylania się likwidatora od przeprowadzenia likwidacji koła albo niezakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora właściwy zarząd okręgowy może odwołać likwidatora i powołać nowego.
§ 76.
1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań koła jest przeznaczony na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia o likwidacji koła.
3. Jeżeli walne zgromadzenie nie podjęło decyzji o przeznaczeniu majątku koła, decyzję o przeznaczeniu tego majątku podejmuje właściwy zarząd okręgowy na wniosek likwidatora.
4. Likwidator może zaciągać zobowiązania w imieniu koła wyłączenie w celu realizacji zobowiązań bieżących oraz kosztów likwidacji.

Wróć do Nowy Statut PZŁ