Majątek i fundusze Zrzeszenia, składka członkowska i wpisowe

§ 119.
Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 120.
Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 121.
Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.
§ 122.
1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy.
2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównemu tworzy się fundusze celowe: fundusz kultury łowieckiej, fundusz współpracy międzynarodowej oraz fundusz promocji łowiectwa – w wysokości 1,5 % każdy.
3. Zrzeszenie może, na podstawie uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 123.
Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych na zasadach określonych przez Naczelną Radę Łowiecką.
§ 124.
1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za drugi kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
2. Składka ulgowa, w wysokości 50% składki, o której mowa w ust. 1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70. rok życia z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80. rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki, o której mowa w ust. 1.
4. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym.
5. Składkę członkowską od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego ustala się na podstawie rzeczywistych potrzeb finansowych okręgu związanych z realizacją zadań statutowych.
6. Składka powinna być uiszczona w terminie do 31 grudnia na rok następny.
7. Wpisowe do Zrzeszenia wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.
8. Ulgowe wpisowe do Zrzeszenia, w wysokości równowartości składki członkowskiej na dany rok, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia.

Wróć do Nowy Statut PZŁ