Nadzór

§ 118.
1. Naczelna Rada Łowiecka, Zarząd Główny i zarząd okręgowy w ramach nadzoru mogą żądać od członków Zrzeszenia lub koła, a także podległych organów Zrzeszenia niezbędnych oświadczeń oraz przedłożenia wymaganych dokumentów.
2. W przypadku niezgodności uchwały z prawem lub Statutem organ nadzorujący stwierdza nieważność uchwały koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia. O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka właściwy organ w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Jeśli uchwała jest sprzeczna z prawem lub Statutem, właściwy łowczy okręgowy – w przypadku uchwał podjętych przez organy kół łowieckich, łowczy krajowy – w przypadku uchwał zarządów okręgowych, a Naczelna Rada Łowiecka – w przypadku uchwał Zarządu Głównego, może zawiesić ich wykonanie na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwołując równocześnie posiedzenie organu nadzorczego, który wypowiada się w przedmiocie zgodności z prawem bądź Statutem zawieszonej uchwały.

Wróć do Nowy Statut PZŁ