Okręgowy zjazd delegatów

§ 93.
1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie okręgu;
2) delegaci wybrani spośród członków niezrzeszonych w kołach łowieckich zamieszkujących na terenie okręgu;
3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innym okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu.
2. Delegatom, o których mowa w ust. 1, przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów ma jeden głos wykonywany osobiście.
4. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
5. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów jest zwoływany przez właściwy zarząd okręgowy raz w roku w pierwszym półroczu roku kalendarzowego z uwzględnieniem § 109 ust. 1.
6. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być zwołany przez prezydium okręgowego zjazdu delegatów:
1) z własnej inicjatywy – w każdym czasie;
2) na wniosek:
a) Naczelnej Rady Łowieckiej,
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu,
c) co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd delegatów;
d) zarządu okręgowego.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
8. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów odbywa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku przez prezydium.
9. Jeżeli prezydium nie zwołało okręgowego zjazdu delegatów w terminach o których mowa w ust. 8, okręgowy zjazd delegatów zwołuje niezwłocznie zarząd okręgowy.
10. Pierwszy w kadencji okręgowy zjazd delegatów otwiera łowczy okręgowy lub inny członek zarządu okręgowego, kolejne zjazdy – przewodniczący lub inny członek prezydium zjazdu, a w razie ich nieobecności – łowczy okręgowy lub inny członek zarządu okręgowego.
11. Obsługę administracyjną zjazdu zapewnia zarząd okręgowy.
§ 94.
1. Pierwszy w kadencji okręgowy zjazd delegatów dokonuje wyboru przewodniczącego, 3 zastępców i sekretarza, którzy stanowią prezydium okręgowego zjazdu delegatów.
2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie honorowi mający miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członek Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego oraz okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele krajowych organów Zrzeszenia, o ile nie są delegatami.
3. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez prezydium.
§ 95.
1. Zwołanie okręgowego zjazdu delegatów następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego delegata na okręgowy zjazd delegatów na 30 dni przed terminem okręgowego zjazdu delegatów, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia okręgowego zjazdu delegatów.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) projekt porządku obrad;
2) projekt regulaminu obrad, a w przypadku zwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów także:
a) sprawozdanie z działalności zarządu okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i zespołu nadzorczo-kontrolnego;
b) projekty uchwał proponowanych przez prezydium okręgowego zjazdu delegatów lub zarząd okręgowy.
§ 96.
1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 1, wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata.
2. Członkowie niezrzeszeni w kołach łowieckich, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 2, wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego kandydata na każdą pełną liczbę 20 członków niezrzeszonych w kołach łowieckich obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przez zarząd okręgowy przed każdym pierwszym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata.
3. Delegaci, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 3, wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
4. Wybory delegatów odbywają się przed upływem kadencji okręgowego zjazdu delegatów.
5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów.
§ 97.
Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu okręgowego oraz okręgowych organów Zrzeszenia;
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zespołu nadzorczo-kontrolnego;
4) zatwierdzenie planu działalności i budżetu zarządu okręgowego na bieżący rok;
5) wysłuchanie informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej o jej działalności;
6) wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd:
a) prezydium,
b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
c) członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego zastępcy;
7) wybór trzech kandydatów na łowczego okręgowego;
8) występowanie z wnioskiem o odwołanie łowczego okręgowego;
9) powołanie komisji do spraw opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich;
10) wybór członków zespołu nadzorczo-kontrolnego w składzie od 3 do 5 osób;
11) uchwalanie porządku i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów;
12) ustanawianie odznaczeń okręgowych oraz uchwalanie zasad ich nadawania;
13) wybór kapituły odznaczeń w składzie od 5 do 7 osób;
14) ustalenie wysokości składki członkowskiej od osób prawnych naliczanej od hektara dzierżawionego obwodu z uwzględnieniem jego kategorii;
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

Wróć do Nowy Statut PZŁ