Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej „Zrzeszeniem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.
2. Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Zrzeszenia jest m.st. Warszawa.
4. Zrzeszenie z mocy ustawy posiada osobowość prawną.
§ 2.
1. Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy.
2. Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki łowieckiej.
§ 3.
Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie, oznacza to ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).
§ 4.
1. Zadania Zrzeszenia określa ustawa.
2. Zadania Zrzeszenia realizowane są między innymi poprzez:
1) promowanie idei łowiectwa polskiego w kraju i za granicą;
2) działania w zakresie zachowania i rozwoju populacji zwierzyny;
3) rozwijanie łowiectwa;
4) inicjowanie propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie łowiectwa;
5) współpracę z instytucjami państwa, samorządami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6) wymianę doświadczeń z zakresu gospodarki łowieckiej oraz współpracę z właściwymi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
7) wspieranie działalności bibliotek i muzeów łowieckich;
8) rozwijanie zasad etycznych dotyczących łowiectwa;
9) prowadzenie działań w zakresie informowania społeczeństwa o roli łowiectwa i myśliwego w gospodarce narodowej;
10) upowszechnianie kultury łowieckiej, w tym wspieranie jej twórców;
11) wspieranie i organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa myśliwskiego, użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
12) współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Wróć do Nowy Statut PZŁ