Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 108.
Zakres właściwości miejscowej okręgowych organów Zrzeszenia pokrywa się z okręgami, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 4 do Statutu.
§ 109.
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz ostatni w danej kadencji okręgowy zjazd delegatów zwoływane są nie później niż w ostatnim półroczu upływającej kadencji.
2. Organy Zrzeszenia i koła rozpoczynają swoją kadencję z chwilą zakończenia kadencji dotychczas funkcjonujących organów.
§ 110.
1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji;
3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a w przypadku funkcji pełnionych w organie koła – utraty członkostwa w kole;
4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej.
2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą zrzeczenia, a fakt ten stwierdza organ powołujący na najbliższym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W odniesieniu do delegatów na okręgowy zjazd delegatów wygaśnięcie mandatu stwierdza prezydium okręgowego zjazdu delegatów, a w odniesieniu do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Naczelnej Rady Łowieckiej Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. W miejsce delegata, którego mandat wygasł dokonuje się wyborów uzupełniających, w miejsce członka Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzi zastępca członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów.
5. Członkostwo w Naczelnej Radzie Łowieckiej ustaje z chwilą wyboru nowego członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
§ 111.
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu (kworum).
2. W przypadku nieparzystej liczby członków danego organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby.
3. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia.
4. Uchwały w sprawie rozwiązania koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.
5. Uchwały dotyczące zmian Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia lub koła, połączenia koła z innym kołem, podziału koła, nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.
6. Członek Zarządu Głównego, zarządu okręgowego lub zarządu koła jest z mocy prawa wyłączony od głosowania, jeśli sprawa dotyczy jego osobiście, małżonka albo krewnego lub powinowatego w linii prostej.
§ 112.
1. Organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek poparty przez 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad.
4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu urządzeń do liczenia głosów.

§ 113.
1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła lub Zrzeszenia, wykluczenia lub skreślenia z koła, wykluczenia lub skreślenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia kary porządkowej lub środka porządkowego wymagają uzasadnienia.
2. Uzasadnienia wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być także pouczony o trybie odwołania.
§ 114.
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów Zrzeszenia oraz koła, podjętych w pierwszej instancji, bezpośrednio zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
1) zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;
2) walnego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego;
3) zarządu okręgowego do Zarządu Głównego;
4) Zarządu Głównego do Naczelnej Rady Łowieckiej;
5) okręgowego zjazdu delegatów do Naczelnej Rady Łowieckiej.
3. Od uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.
4. Od uchwał o wyborze lub odwołaniu członków organów koła lub Zrzeszenia odwołanie nie przysługuje.
§ 115.
1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.
2. W przypadku złożenia odwołania organ, który podjął zaskarżoną uchwałę, uznając, iż odwołanie zasługuje w całości lub w części na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę.
3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie przekazuje się organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.
4. Poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie na swoim pierwszym po otrzymaniu odwołania posiedzeniu.
5. Organ odwoławczy może:
1) odwołania nie uwzględnić;
2) uchylić zaskarżoną uchwałę;
3) uchylić zaskarżoną uchwałę i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;
4) zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty sprawy.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, wykonaniu podlegają uchwały, które są ostateczne.
7. Ostateczne są uchwały, od których odwołanie nie przysługuje, a także te, od których nie zostało wniesione w terminie odwołanie.
8. W sprawach nieuregulowanych do doręczeń i terminów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 116.
1. Z przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów, okręgowego zjazdu delegatów, posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej i walnego zgromadzenia koła łowieckiego, a także posiedzeń Zarządu Głównego, zarządów okręgowych, zarządów kół łowieckich, komisji rewizyjnych, innych komisji i zespołów Zrzeszenia oraz koła łowieckiego sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza się pisemnie, a w miarę potrzeb i możliwości – za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W tym przypadku sporządza się na piśmie skrót protokołu, który obejmuje istotne sprawy, w tym podjęte uchwały.
3. W przypadku rejestracji za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk przewodniczący może zarządzić sporządzenie stenogramu całości bądź odpowiedniej części protokołu.
4. W każdym wypadku protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta oraz, o ile został powołany, przez sekretarza.
5. Protokoły są udostępniane do wglądu.
6. Protokoły z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowego oraz walnego zgromadzenia koła podlegają procedurze zatwierdzania.
§ 117.
Delegaci na Krajowym Zjeździe Delegatów i okręgowym zjeździe delegatów, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu oraz członkowie na walnym zgromadzeniu koła mogą składać wnioski formalne ujęte w regulaminie obrad danego organu.

Wróć do Nowy Statut PZŁ