Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich oraz w przypadku naruszenia zasad bezpiecznego polowania

§ 102.
1. Za przewinienia łowieckie określone w przepisach art. 35b ustawy – Prawo łowieckie członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. Postępowanie dyscyplinarne jest uregulowane ustawą – Prawo łowieckie oraz postanowieniami Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego; odpowiednio do tego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
§ 103.
1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność porządkową.
2. Postępowanie to jest uregulowane przepisami art. 42da ustawy – Prawo łowieckie.
§104.
1. Za naruszenie obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu Zrzeszenia i innych uchwał organów Zrzeszenia oraz uchwał organów koła łowieckiego członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność w ramach postępowania porządkowego, innego niż określone w art. 42da ustawy, o ile o ten czyn nie zostało wszczęte i nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie porządkowe, do których to postępowań odnoszą się odpowiednio przepisy art. 35b i art. 42da ustawy.
2. Sankcjami porządkowymi są:
1) nagana;
2) zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;
3) zawieszenie w prawach członka koła na okres do roku.

3. Sankcje porządkowe, o których mowa w ust. 2, wymierzane są w stosunku do członków koła przez zarząd koła; w stosunku do członków zarządu i komisji rewizyjnej koła kary porządkowe są wymierzane przez właściwy zarząd okręgowy.
4. W przypadku członków niezrzeszonych w kołach łowieckich sankcje porządkowe wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 są wymierzane przez właściwy zarząd okręgowy.
§ 105.
1. Sankcji porządkowych nie wymierza się, jeśli za ten sam czyn wymierzono już w postępowaniu dyscyplinarnym karę dyscyplinarną.
2. Sankcji porządkowych nie wymierza się, jeśli od daty czynu upłynęły dwa lata.
3. Sankcję porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka, po upływie roku od dnia jej wymierzenia, a w przypadkach określonych w § 104 ust. 2 pkt 2 i 3 od dnia jej odbycia.
§ 106.
1. Za naruszenia zasad bezpiecznego polowania członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność w ramach postępowania dyscyplinującego.
2. Środkami dyscyplinującymi są:
1) upomnienie;
2) wykluczenie z polowania.
3. Środki dyscyplinujące stosuje prowadzący polowanie.
4. Środki te są wykonywane natychmiast.
5. Od środków tych nie przysługuje odwołanie.
6. Członek Zrzeszenia, wobec którego zastosowano środek dyscyplinujący, może zwrócić się do zarządu koła łowieckiego o zbadanie zasadności zastosowanego środka dyscyplinującego, a jeśli polowanie zbiorowe organizował zarząd okręgowy – do tego zarządu.

Wróć do Nowy Statut PZŁ