Walne zgromadzenie

§ 35.
1. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
2. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, delegowani przedstawiciele organów Zrzeszenia.
3. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.
§ 36.
Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
1) określenie siedziby koła;
2) zmiana nazwy koła;
3) wybór i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków i określanie liczby członków zarządu koła oraz sposobu wyboru zarządu;
4) wybór i odwoływanie członków komisji rewizyjnej i określanie liczby członków komisji rewizyjnej;
5) wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów;
6) uchwalanie budżetu i planu działalności koła;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i wykonania budżetu;
8) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła;
9) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła na rzecz koła oraz sposobu i terminów ich uiszczania;
10) zwalnianie poszczególnych członków koła, w całości lub w części, ze składek i innych opłat na rzecz koła;
11) ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
13) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;
14) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągać w imieniu koła;
15) zatwierdzanie wniosków zarządu koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności oraz zasad ich przyznawania;
16) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
17) powoływanie komisji problemowych i organizacyjnych;
18) uchwalanie porządku obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
19) uchwalanie wzoru sztandaru koła oraz wzoru oznaki według ogólnych zasad przyjętych w Zrzeszeniu;
20) uchwalanie własnych odznaczeń koła;
21) nadawanie honorowego członkostwa koła;
22) podejmowanie uchwały o złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów;
23) uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.
§ 37.
Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne zgromadzenie zwołuje się na terenie okręgu, w którym zarejestrowana jest siedziba koła, lub na terenie okręgu, w którym koło dzierżawi obwód łowiecki.
§ 38.
Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36 pkt 6, 7 i 8.
§ 39.
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła:
1) z własnej inicjatywy – w każdym czasie;
2) na wniosek:
a) komisji rewizyjnej koła;
b) właściwego zarządu okręgowego;
c) 1/3 ogólnej liczby członków koła.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia składa się na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
3. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru, do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
5. Zarządowi okręgowemu zawiadomienie doręcza się drogą elektroniczną.
6. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 35 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
8. Koszty zwołania walnego zgromadzenia przez zarząd okręgowy obciążają koło łowieckie.
§ 40.
1. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt porządku obrad oraz ewentualnie inne dokumenty określone przez walne zgromadzenie.
§ 41.
1. Sprawy związane z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji, z przyjęciem lub wykluczeniem członka koła muszą być umieszczone w projekcie porządku obrad, o którym mowa w § 40 ust. 2.
2. Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 2 mogą złożyć na piśmie wniosek o zamieszczenie w projekcie porządku obrad walnego zgromadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.
3. O zamieszczeniu nowych spraw w projekcie porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, wysyłając zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
§ 42.
1. Członka koła, który jest obecny na walnym zgromadzeniu, uważa się za prawidłowo zawiadomionego.
2. W przypadku gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie lub zostało zwołane z naruszeniem § 39 i § 40, zwołuje się je ponownie.
§ 43.
1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu.
4. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.
5. Uchwały walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
§ 44.
1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła i rezydentów.
2. Zarząd koła jest obowiązany przekazać właściwemu zarządowi okręgowemu protokół walnego zgromadzenia i podjęte uchwały w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Wróć do Nowy Statut PZŁ