Zarząd Główny

§ 86.
1. Podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków dokonuje łowczy krajowy.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
2) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
3) przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
a) projektu rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia,
b) sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia,
c) wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia.
4) powoływanie łowczych okręgowych spośród trzech kandydatów przedstawianych przez okręgowe zjazdy delegatów;
5) nadzór i kontrola działalności zarządów okręgowych;
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
7) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
8) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia według zasad i trybu określonych przez Naczelną Radę Łowiecką;
9) współdziałanie z właściwymi organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
10) reprezentowanie stanowiska Zrzeszenia w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;
11) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa;
12) wydawanie opinii przewidzianych w przepisach prawa lub na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;
13) ustalanie reprezentacji Zrzeszenia na krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach i imprezach;
14) nadzór i kontrola działalności placówek naukowo-badawczych Zrzeszenia;
15) powoływanie zespołów kontrolnych i innych w sprawach organizacyjnych;
16) prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
17) podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie obwodów łowieckich, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy;
18) prowadzenie Centralnego Rejestru Trofeów Łowieckich;
19) organizowanie co najmniej raz na pięć lat międzynarodowej weryfikacji wyceny trofeów łowieckich;
20) prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie pełnomocnictw zarządom okręgowym do ich prowadzenia;
21) wykluczanie kół łowieckich ze Zrzeszenia;
22) realizacja obowiązkowych szkoleń pracowników Zrzeszenia oraz stały monitoring szkoleń, o których mowa w § 82 ust. 3 pkt 30;
23) opracowanie instrukcji prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji;
24) inicjowanie zmian w zakresie właściwości miejscowej okręgowych organów Zrzeszenia i przedstawianie propozycji Naczelnej Radzie Łowieckiej celem nadania im dalszego biegu;
25) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.
§ 87.
1. Do zadań łowczego krajowego należy:
1) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Zarządu Głównego na podstawie stosownej uchwały tego Zarządu;
3) wykonywanie czynności kierownika jednostki w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Zrzeszenia;
4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Głównego;
5) kierowanie pracą biura Zarządu Głównego.
2. Czynności w zakresie umowy o pracę z łowczym krajowym, w tym zawieranie, aneksowanie, rozwiązanie umów dokonuje prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.
§ 88.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku nieobecności łowczego krajowego posiedzenia może zwołać inny członek Zarządu Głównego.
§ 89.
Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich poszczególnym członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania działalnością Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami i majątkiem, a także do dokonywania innych czynności.

Wróć do Nowy Statut PZŁ