Zarząd koła

§ 45.
1. Zarząd koła łowieckiego składa się z 4 do 7 osób, w tym: prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika oraz innych członków, których funkcje określa walne zgromadzenie.
2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:
1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
2) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;
3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek pozostałych członków.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, w trakcie kadencji, zarząd koła może, w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, dokonać zmian w pełnieniu przez
poszczególnych członków zarządu swoich funkcji, o których niezwłocznie informuje członków koła.
4. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie koła walne zgromadzenie stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka zarządu koła.
5. Członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium, może być na tym posiedzeniu odwołany przez walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów obecnych na tym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku walnego zgromadzenia, pod warunkiem zgłoszenia i przyjęcia takiego wniosku.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, walne zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
7. W przypadku gdy pomiędzy walnymi zgromadzeniami członek zarządu koła utracił zdolność sprawowania swej funkcji lub złożył rezygnację i zaprzestał pełnienia swych obowiązków, zarząd koła może powierzyć pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym. Powyższe nie uchybia art. 33b ust. 3 ustawy.
§ 46.
1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu. Zwołanie posiedzenia zarządu następuje poprzez zawiadomienie wszystkich członków zarządu co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem.
3. W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie, o którym mowa w ust. 1, posiedzenie zarządu koła zwołuje członek zarządu koła, o którym mowa w ust. 2, lub wspólnie dwóch członków zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności zwołujących zarząd i pod warunkiem prawidłowego zwołania posiedzenia zarządu.

§ 47.
Do kompetencji zarządu koła należy:
1) bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
2) opracowywanie projektu budżetu i planu działalności koła;
3) realizacja budżetu koła;
4) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
5) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
6) przyjmowanie i skreślanie członków;
7) wykluczanie członków z koła;
8) przyjmowanie kandydatów na staż i podejmowanie decyzji o jego zaliczeniu;
9) nadawanie statusu rezydenta;
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń;
11) organizowanie praktycznych szkoleń i sprawdzianów strzeleckich;
12) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania obowiązku udziału psów myśliwskich w polowaniach;
13) powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
14) zatrudnianie i zwalnianie, zlecanie, powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich oraz innych pracowników koła, a także określanie ich zakresów obowiązków i wynagrodzenia;
15) nakładanie na członków środków porządkowych;
16) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością koła;
17) zawieszanie (urlopowanie) członków w prawach i obowiązkach na ich wniosek oraz wyrażanie zgody na zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Zrzeszenia;
18) powoływanie osoby koordynującej zadania, o których mowa w § 22 pkt 9;
19) ustalanie adresu korespondencyjnego koła.
§ 48.
1. Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji, z tym, że:
1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz, z zastrzeżeniem § 46 ust. 2 i 3, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności z zakresu prawa pracy;
2) łowczy organizuje, koordynuje i nadzoruje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach łowieckich, organizuje polowania zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania polowania, zasadami bezpieczeństwa, stoi na straży przestrzegania etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;
3) sekretarz sporządza protokoły posiedzeń zarządu koła, prowadzi zbiór aktualnie obowiązujących uchwał organów koła i Zrzeszenia, protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;
4) skarbnik osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach prowadzi rachunkowość koła, pobiera należne Zrzeszeniu i kołu składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
2. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.
3. Do obowiązków osób pełniących funkcje w kole należy uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach, wynikających z zasad szkoleń uchwalonych przez Naczelną Radę Łowiecką stosownie do § 82 ust. 3 pkt 30.
§ 49.
1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba upoważniona do tego przez zarząd koła.
2. Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
§ 50.
Zarząd koła jest obowiązany zapoznawać członków koła z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Wróć do Nowy Statut PZŁ